Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas,  einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo patirtį MTEP, technologinės plėtros ir inovacijų politikos srityje.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Vyriausybės  nutarimus, susijusius su šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijomis; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokslą, studijas ir kitas sritis, susijusias su ministerijos vykdomomis funkcijomis.

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, gebėti ją analizuoti, apibendrinti, rengti atitinkamas išvadas ir efektyviai žodžiu bei raštu jas perteikti kitiems.

5. Gebėti atlikti teisės aktų analizę, parengti teisės aktų projektus.

6. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

7. Mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

                                           

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

9. Atlieka teisės aktų, reglamentuojančių MTEP, technologijų ir inovacijų sritis, įgyvendinimo stebėseną, poveikio šalies ekonomikai ir visuomenės plėtrai vertinimą; teikia išvadas ir pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų keitimo poreikio.

10. Pagal nustatytos srities kompetenciją analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų.

11. Pagal nustatytos srities kompetenciją rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus.

12. Dalyvauja rengiant MTEP, technologinės ir inovacijų plėtros programas.

13. Dalyvauja rengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, technologinės plėtros programų įgyvendinimo planus.

14. Dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų MTEP ir technologinės plėtros programoms įgyvendinti, paskirstymo ministerijos pavaldžioms įstaigoms bei mokslo ir studijų institucijoms projektus.

15. Dalyvauja rengiant MTEP, technologinės ir inovacijų plėtros programų įgyvendinimo priemones;

16. Dalyvauja planuojant Europos Sąjungos struktūrinių investicinių fondų lėšų, skirtų MTEP, technologinės ir inovacijų plėtros programoms įgyvendinti, paskirstymą.

17. Rengia susirašinėjimo technologijų ir inovacijų klausimais su šalies fiziniais ir juridiniais asmenimis dokumentų projektus.

18.   Pagal šiai pareigybei nustatytos srities kompetenciją dalyvauja švietimo ir mokslo ministro įsakymais sudarytų komisijų bei darbo grupių veikloje.

19. Pagal šiai pareigybei nustatytos srities kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose.

20. Teikia ir rengia siūlymus dėl MTEP, technologinės ir inovacijų plėtros programų koordinavimo ir įgyvendinimo, siekiant efektyvaus jų įgyvendinimo ir veiksmingo MTEP ir technologinės plėtros rezultatų panaudojimo.

21. Organizuoja MTEP, technologijų ir inovacijų srities statistinių duomenų kaupimą ir pateikimą.

22. Dalyvauja organizuojant MTEP, technologijų ir inovacijų srities konferencijas, seminarus, muges, parodas bei kitus renginius, rengiant ir leidžiant informacinius leidinius MTEP, technologijų ir inovacijų klausimais.

23. Pagal kompetenciją teikia informaciją viešinimui.

24. Rengia siūlymus dėl Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje bei kitų Europos Sąjungos programų technologijų ir inovacijų dalyse; koordinuoja Lietuvos atstovų MTEP srityje skyrimą ir jų su atstovavimu susijusias veiklas Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje.

25. Rengia siūlymus dėl mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo nacionalinėse ir Europos Sąjungos technologinėse platformose, Jungtinėse technologinėse ir kitose viešojo ir verslo sektorių bendradarbiavimą MTEP srityje skatinančiose Europos Sąjungos, kitose tarptautinėse iniciatyvose.

26. Rengia siūlymus dėl prisijungimo prie technologijų ir inovacijų krypčių tarptautinių susitarimų ir konvencijų bei dėl dalyvavimo tarptautinėse programose, susijusiose su technologijomis ir inovacijomis.

27. Vykdo kitus su Technologijų ir inovacijų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėjo pavedimus.