Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS, ĮGYVENDINANT „VIENO LANGELIO” PRINCIPĄ, VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. priima rašytinius ir žodinius piliečių ir kitų asmenų prašymus bei skundus, ministerijos nustatyta tvarka teikia Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriui užregistruoti;
2. ministerijos nustatyta tvarka organizuoja žodinių prašymų ir skundų nagrinėjimą ir sprendimą;
3. teikia informaciją piliečiams ir kitiems asmenims telefonu, elektroniniu paštu ir asmeniškai jiems rūpimais klausimais;
4. teikia informaciją apie gauto skundo ar prašymo nagrinėjimo ir sprendimo ministerijoje procedūrą;
5. koordinuoja piliečių ir kitų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo eigą;
6. tvarko ministerijos interneto puslapio „Klausimai“ skyrių;
7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.