Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.
2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo.
7. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.
8. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą. 
9. Vykdo Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupės koordinatorės funkciją.
10. Koordinuoja reikiamos informacijos paskelbimą Stebėsenos informacinėje sistemoje.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.