Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
5. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
9. Koordinuoja aukšto meistriškumo sporto klausimus.
10. Rengia strateginių, individualių olimpinių ir komandinių žaidimų sporto šakų sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas.
11. Rengia bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties ( pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu) programas tikslinio finansavimo sąlygas, teikia išvadas ir siūlymus dėl sporto vidurinių mokyklų ir sporto gimnazijų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.
12. Analizuoja aukšto meistriškumo sporto specialistų rengimą ir jų kvalifikacijos tobulinimo procesą, teikia siūlymus dėl šio proceso teisinio reglamentavimo tobulinimo.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.