Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. plėtoja bendradarbiavimą su ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį, perteikdamas savo profesinę patirtį mentorystės būdu ir padėdamas įgyvendinti ministerijai skirtus uždavinius;
2. padeda rengti dokumentus susijusius su valstybės sporto politika, rengia kitą informaciją, reikalingą priimant sprendimus sporto klausimais, rengia pažymas, pranešimus šiais klausimais;
3. perteikia savo profesinę patirtį dalyvaudamas koordinuojant aukšto meistriškumo sporto klausimus;
4. perteikia savo profesinę patirtį dalyvaudamas koordinuojant  neįgaliųjų sporto klausimus;
5. perteikia savo profesinę patirtį padėdamas organizuoti premijų, stipendijų ir rentų skyrimą;
6. perteikia savo profesinę patirtį padėdamas organizuoti sportininkų apdovanojimus;
7. nagrinėja gautus prašymus, skundus, pasiūlymus sporto klausimais;
8. ministerijos vadovybės, Sporto grupės vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupėse, komisijose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose sporto klausimais;
9. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir Sporto grupės vadovo pavedimus.