Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų administravimo srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, ES dokumentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, švietimą, mokslą, studijas;

  1. išmanyti ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  2. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

       mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje, laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių;
  2. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
  3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip  pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

      8 vykdo 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendintų projektų tęstinumo priežiūrą ir teikia informaciją, ataskaitas vadovaujančiajai ir kitoms institucijoms dėl šio prioriteto įgyvendinimo;9. siekdamas, kad 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos uždaviniai, priskirti administruoti Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija) ir finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis (toliau – uždaviniai), būtų tinkamai įgyvendinami:

         9.1. vykdo 9.4.1, 9.4.2 uždavinių ir pagal juos finansuojamų projektų (toliau – projektai) įgyvendinimo  priežiūrą;

            9.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad vadovaujantis Europos Komisijos reglamentų nuostatomis (N+3   ar N+2 taisyklė) ES paramos naudojimo procese nebūtų prarastos 9.4.1, 9.4.2 uždavinių lėšos;

            9.3. nagrinėja projektų vykdytojų prašymus ir įgyvendinančiųjų institucijų siūlymus pakeisti projektų sutartis, skirti papildomą finansavimą, panaudoti sutaupytą finansavimą;

9.4.pagal kompetenciją suveda duomenis į ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS);

9.5. rengia informaciją ir ataskaitas vadovaujančiajai institucijai, ES struktūrinės paramos panaudojimo priežiūrą vykdančioms institucijoms, kitoms institucijoms, Ministerijos vadovybei;

9.6. bendradarbiauja su ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis ir kitomis institucijomis projektų sutarčių pasirašymo, jų keitimo, projektų įgyvendinimo priežiūros, N+2 ar N+3 taisyklės įgyvendinimo ir kitais susijusiais klausimais;

9.7. informuoja ir konsultuoja projektų vykdytojus 9.4.1, 9.4.2 uždavinių įgyvendinimo klausimais, prireikus dalyvauja nagrinėjant projektų vykdytojų skundus;

9.8. prireikus projektų įgyvendinimo atitiktį finansavimo sąlygoms tikrina projektų įgyvendinimo vietose;

9.9. siūlo priemones kovai su sukčiavimu įgyvendinamuose 9.4.1, 9.4.2 uždavinių projektuose;

9.10. teikia siūlymus dėl projektų įgyvendinimo stebėsenos tobulinimo ir atitinkamai rengia bei atlieka Ministerijos administruojamų 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo pakeitimus;

9.11. pagal kompetenciją atlieka kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus reikalingus 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9.4.1, 9.4.2 uždavinių įgyvendinimui;

          9.12. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, vidaus tvarkos aprašų, kitų dokumentų projektus,         

          siūlymus dėl teisės aktų keitimo;

9.13.  teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims įtarus pažeidimą ir (ar) gavus informacijos apie įtariamą pažeidimą ar nusikalstamą veiką bei kitais savo funkcijose numatytais klausimais, rekomenduoja viešinti sėkmingus projektus.

10. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito eigai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.

11. Siekdamas Ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus Ministerijos vadovų, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.