Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia teisės aktų projektus dokumentų valdymo administravimo bei apsaugos klausimais;
2.kontroliuoja ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių institucijų dokumentų valdymo būklę, jei jos nėra įrašytos į valstybinių archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą;
3.metodiškai vadovauja ir kontroliuoja, kad ministerijos struktūriniuose padaliniuose būtų teisingai formuojamos dokumentų bylos, laiku sutvarkomos, o nuolatinio saugojimo bylos teisės aktų nustatyta tvarka atiduodamos saugoti į ministerijos archyvą;
4.kontroliuoja ir administruoja nuolatinio saugojimos bylas, saugomas ministerijos archyve;
5.kontroliuoja savalaikį ir tikslų ministerijos dokumentų registrų sąrašo, apyrašų, suvestinių, ministerijos istorijos pažymos, laikino saugojimo bylų sąrašų bei naikinimo aktų, pateikimą derinti Lietuvos valstybės archyvui;
6.derina Dokumentacijos planus, dokumentų registrų sąrašus ir apyrašus ministerijos reguliavimo srities institucijoms, jei jos nėra įrašytos į valstybinių archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą;
7.kontroliuoja ministerijos struktūriniuose padaliniuose archyvuojamų laikinojo saugojimo bylų apskaitą;
8.koordinuoja ministerijos ir jos reguliavimo srities institucijų galiojančių teisės aktų dokumentų valdymo srityje įgyvendinimą;
9.atsako už ministerijos antspaudų ir spaudų bei pavaldžių švietimo ir mokslo institucijų antspaudų su Lietuvos valstybės herbu eskizų parengimą, tvarko ministerijos antspaudų ir spaudų apskaitą ir apyvartos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;
10.pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse;
11. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
12. dalyvauja ministerijos mobilizacinio štabo veikloje, vykdo štabo viršininko pavedimus;
13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.