Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo tvarką;
 3. gebėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, registruoti, sisteminti bei apibendrinti gautą informaciją, kontroliuoti jų vykdymo eigą ir rengti ataskaitas;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo taisykles;
 5. turėti įgūdžių bendraujant su piliečiais, ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojais, nagrinėjant asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;
 6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis analogiškomis interneto naršymo programomis;
 7. mokėti užsienio kalbą (anglų / vokiečių / prancūzų) A2 lygiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. priima rašytinius ir žodinius piliečių ir kitų asmenų prašymus bei skundus, registruoja Dokumentų valdymo sistemoje (DVS);
 2. ministerijos nustatyta tvarka organizuoja žodinių prašymų ir skundų nagrinėjimą ir sprendimą;
 3. teikia informaciją piliečiams ir kitiems asmenims telefonu, elektroniniu paštu, asmeniškai jiems rūpimais klausimais;
 4. teikia informaciją apie gauto skundo ar prašymo nagrinėjimo ir sprendimo ministerijoje procedūrą;
 5. koordinuoja piliečių ir kitų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo eigą;
 6. pagal kompetenciją raštu rengia atsakymus į gautus piliečių paklausimus, skundus;
 7. registruoja bylų perdavimą;
 8. kontroliuoja ministerijos archyvo saugyklose saugomų dokumentų būklę, vykdo dokumentų paiešką;
 9. derina Dokumentacijos planus, dokumentų registrų sąrašus ir apyrašus ministerijos reguliavimo srities institucijoms, jei jos nėra įrašytos į valstybinių archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą;
 10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.