Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
8. Teikia siūlymus ir rengia teisės aktus studijų ir aukštųjų mokyklų bei užsienio aukštųjų mokyklų filialų ar egzilio statusą turinčių aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo ir akreditavimo klausimais.
9. Teikia siūlymus ir rengia teisės aktus kolegijų veiklos ir tinklo pertvarkos klausimais.
10. Teikia siūlymus ir rengia teisės aktus sutarčių su aukštosiomis mokyklomis sudarymo klausimais.
11. Koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamų projektų, susijusių su pareigybės apraše nurodytomis funkcijomis, įgyvendinimą.
12. Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, Studijų kokybės vertinimo centru, kitomis institucijomis įgyvendinant Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas Lietuvoje. 
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.