Pareigų aprašymas Spausdinti

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
3. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
7. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
9. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Organizuoja užsienio delegacijų ir atstovų, atvykstančių į Lietuvos Respubliką ministerijos vadovų kvietimu, priėmimą arba prireikus koordinuoja tokių užsienio delegacijų ar atstovų priėmimo organizavimą.
12. Pagal šiai pareigybei priskirtą tematiką rengia medžiagą ministerijos vadovų užsienio vizitams ir susitikimams su užsienio partneriais, derina ją su ministerijos struktūrinių padalinių atstovais.
13. Teikia informaciją apie Lietuvos sporto sistemą užsienio valstybių institucijoms bei organizacijoms.
14. Renka, kaupia, apibendrina bei teikia informaciją apie tarptautinį bendradarbiavimą sporto srityje, tarptautinių sutarčių ir susitarimų sporto srityje įgyvendinimą, vykdomus mainus.
15. Pagal šiai pareigybei priskirtą tematiką rengia ir teikia informaciją ministerijos tinklapiui.
16. Dalyvauja su struktūrinio padalinio veikla susijusiuose pasitarimuose, susitikimuose, darbo grupių ir komisijų veikloje. 
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.