Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Pagal Skyriui pavestas funkcijas ir įgaliojimus teikia Mokymosi visą gyvenimą departamento direktoriui (toliau – Departamento direktorius) ir ministerijos vadovybei siūlymus dėl profesinio mokymo įstaigų tinklo plėtojimo, profesinio mokymo strategijos, jo proceso tobulinimo ir kokybės užtikrinimo.
12. Koordinuoja profesiniam mokymui modernizuoti, tobulinti ir naujoms technologijoms taikyti skirtus Europos Sąjungos paramos fondų ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamus projektus ir kitus darbus.
13. Koordinuoja profesinio mokymo įstaigų vadovų vadybinę veiklą.
14. Dalyvauja ministro įsakymu ir ministerijos kanclerio potvarkiu sudarytose darbo grupėse, teisės aktų nustatyta tvarka sudarytose tarpžinybinėse darbo grupėse ir komisijose, pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose Lietuvoje ir užsienyje.
15. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kuruojama sritimi susijusiomis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.