Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį planą.
11. Koordinuoja kuruojamos srities institucijų steigimą, reorganizavimą, likvidavimą.
12. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su švietimu susijusiomis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.
13. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarpinstitucines programas.
14. Formuoja ir įgyvendina bendrojo ugdymo ir švietimo pagalbos politiką, atsako už departamentui pavestų uždavinių vykdymą, prireikus pagal savo kompetenciją priima sprendimus diskutuotinais departamento veiklos klausimais.
15. Dalyvauja ministro įsakymu ir ministerijos kanclerio potvarkiu sudarytose darbo grupėse, teisės aktų nustatyta tvarka sudarytose tarpžinybinėse darbo grupėse ir komisijose Lietuvoje ir užsienyje, pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.