Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1.  rengia dokumentus susijusius su valstybės sporto politika, rengia kitą informaciją, reikalingą priimant sprendimus sporto klausimais, rengia pažymas, pranešimu šiais klausimais;
2.  koordinuoja sporto renginių, konferencijų organizavimą;
3.  koordinuoja tarptautinių sporto renginių progamą;
4. koordinuoja bendradarbiavimą su sporto federacijomis, kitomis sporto organizacijomis, asociacijomis;
5. kaupia, rengia ir platina informaciją susijusią su sporto renginiais suinteresuotoms institucijoms bei asmenimis;
6. nagrinėja gautus prašymus, skundus, pasiūlymus sporto klausimais;
7. ministerijos vadovybės, Sporto grupės vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupėse, komisijose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose sporto klausimais;
8. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir Sporto grupės vadovo pavedimus.