Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį filologijos krypties (lietuvių kalbos) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;
  3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų redaktoriaus/kalbos tvarkytojo darbo patirtį;
  4. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos  nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, kalbos mokslo sandarą, bendrinės kalbos normas, dokumentų rengimo taisykles ir mokėti juos taikyti praktikoje.
  5. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. redaguoja ministerijos darbuotojų rašytinius ir elektroniniu būdu parengtus dokumentus;
  2. surenka ir redaguoja informaciją  į besikartojančius elektroninius paklausimus;
  3. konsultuoja ministerijos darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo, aktualiais kalbos kultūros, kirčiavimo klausimais;
  4. pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus kalbos vartojimo klausimais;
  5. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus