Pareigų aprašymas Spausdinti

1. rengia dokumentus susijusius su investicijomis, energetika, rengia kitą informaciją, reikalingą priimant sprendimus investicijų ir energetikos klausimais, rengia pažymas, pranešimus šiais klausimais;
2. dalyvauja investicijų programos rengime ir igyvendinime;
3. koordinuoja viešųjų pastatų atnaujinimo programą;
4. bendradarbiauja su savivaldybių administracijomis, energetikos, kitomis viešojo administravimo įstaigomis;
5. kaupia, rengia ir platina informaciją susijusią su investicijų panaudojimu, energijos taupymo  rezultatų analize;
6. nagrinėja gautus prašymus, skundus, pasiūlymus investicijų ir energetikos klausimais;
7. ministerijos vadovybės, Investicijų skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose investicijų, energetikos klausimais;
8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir Investicijų skyriaus vedėjo pavedimus.