Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.
2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.
5. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.
6. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
7. Koordinuoja ministerijos bendrųjų metinių veiklos planų rengimo darbus.
8. Organizuoja ir koordinuoja leidybos plano rengimą, įgyvendinimą ir stebėseną, leidinių projektų vertinimą, pastabų surinkimą ir perdavimą autoriams.
9. Organizuoja su švietimo stebėsena susijusių tyrimų, apžvalgų, vertinimų, analizių ir kt. duomenų lietuvių ir anglų kalba rezultatų surinkimą ir viešą skelbimą.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.