Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Rengia ir analizuoja informaciją bendrojo ugdymo klausimais ir pateikia išvadas ministrui.
2. Teikia pasiūlymus ministrui dėl rengiamų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su bendruoju ugdymu.
3. Koordinuoja pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ įgyvendinimą.
4. Pagal poreikį dalyvauja tarptautinių tinklų susitikimuose, programose ir projektuose, renka ir analizuoja užsienio šalių patirtį aktualią ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimui.
5. Pagal poreikį dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose, ministerijos ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje, ministerijos rengiamuose pasitarimuose bendrojo ugdymo klausimais.
6. Dalyvauja rengiant ministerijos ir ministerijos valdymo srities strateginio planavimo dokumentus.
7. Ministro pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Seimo komitetų posėdžiuose, kitose institucijose ir įstaigose taip pat dalyvauja atskaitingų institucijų arba institucijų, kurių dalininkas yra ministerija, veikloje, analizuoja jų veiklos efektyvumą, teikia ministrui išvadas ir pasiūlymus.
8. Pagal kompetenciją atstovauja ministrą ir ministeriją viešojoje erdvėje.
            
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.