Pareigų aprašymas Spausdinti

Veiklos srities specializacija:

Analizuoja, apibendrina ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų organizavimo..

Koordinuoja švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų vykdymą.

Funkcijos:

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
3. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
6. Koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
8. Analizuoja ir apibendrina situaciją šalyje vykdant viešuosius pirkimus švietimo, mokslo ir sporto srityse, apibendrina problemas ir teikia siūlymus dėl teisės aktų patikslinimų, pakeitimų ar jų taikymo praktikos.
9. Vertina bei teikia pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos politikos formavimo ir įgyvendinimo viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo pavaldžiose įstaigose ir koordinuoja šios politikos įgyvendinimą.
10. Pavaldžių įstaigų vykdomų viešųjų pirkimų analizės ir šalies mastu vykdomos pirkimų centralizavimo strategijos pagrindu teikia pasiūlymus dėl vykdomų pirkimų centralizavimo modelio ir masto, dėl darbuotojų susijusių su viešųjų pirkimų vykdymo profesionalumo stiprinimo.
11. Inventorizuoja švietimo, mokslo ir sporto ministerijos srities atvertus, atveriamus duomenis, organizuoja atvertų švietimo, mokslo ir sporto ministerijos srities duomenų peržiūrą, įvertina jų atitikimą reikalavimams ir jų sutvarkymą.
12. Organizuoja veiklas, skirtas tarpinstituciniam bendradarbiavimui dėl duomenų administravimo tobulinimo.
13. Įvertina ir dalyvauja sudarant naujų duomenų atvėrimo planus ir keliant jau atvertų duomenų brandą pagal teisės aktus.