Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
    2020 m. gruodžio 9 d.
    Ministro įsakymas Nr.: P1-476

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS
PERSONALO SKYRIAUS
SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

                
    II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS0
3. Pagrindinė veiklos sritis:0
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0
4.1. personalo valdymas.


                
    III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0
5.1. teisės aktų projektų rengimas vidaus administravimo ir švietimo srityje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0
6.1. personalo valdymas.


                
        IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
    7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

                
    16. Teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, kartu su kitais ministerijos padaliniais atlieka struktūrinių padalinių funkcijų analizę, teikia siūlymus dėl ministerijos struktūros tobulinimo,funkcijų paskirstymo.
17. Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl tarnybos ir darbo organizavimo tobulinimo.
18. Organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir ministerijai pavaldžių viešojo administravimo įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą.
19. Organizuoja šalies mokytojų atranką ir pristatymą Metų Mokytojo ir M.Lukšienės premijoms, koordinuoja  švietimo ir mokslo darbuotojų pristatymą valstybiniams apdovanojimams,  žinybiniams apdovanojimams.
20. Padeda formuoti ministerijos personalo mokymą, mokymo prioritetus, koordinuoja metinių mokymo planų įgyvendinimą.
21. Padeda ministerijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje.

              
    22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
            V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
23.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
23.3. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
23.5. darbo patirtis – personalo administravimo patirtis;
23.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 


24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
24.1. kalba – prancūzų arba anglų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
25.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


                
            VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
26.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
26.2. organizuotumas – 4;
26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
26.4. analizė ir pagrindimas – 5;
26.5. komunikacija – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
27.1. strateginis požiūris – 2;
27.2. veiklos valdymas – 2;
27.3. lyderystė – 2.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
28.1. derybų valdymas – 4;
28.2. konfliktų valdymas – 4.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
29.1. veiklos planavimas – 4.


                
            Susipažinau    
    
(Parašas)    
    
(Vardas ir pavardė)    
    
(Data)