Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Administruoja ministerijai skirtą ES struktūrinių fondų techninę paramą informavimui ir viešinimui;
2. Planuoja techninės paramos lėšų informavimui ir viešinimui panaudojimą, rengia techninės paramos poreikio paraiškas ir sutikimą finansavimui gauti, administruoja projektą;
3. Pagal savo kompetenciją organizuoja projektui vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus;
4. Rengia sutartis su tiekėjais ir prižiūri jų vykdymą;
5. Pagal sudarytas sutartis užsako informavimui ir viešinimui vykdyti reikalingas prekes, priemones ir paslaugas, kontroliuoja perkamų prekių, priemonių ir paslaugų kokybę; kontroliuoja pagamintų spaudinių ir viešinimo priemonių panaudojimą;
6. Užtikrina, kad informavimui ir viešinimui perkamos prekės, priemonės ir paslaugos atitiktų tokių išlaidų tinkamumui nustatytus reikalavimus;
7. Prireikus rengia ataskaitas ar jų dalis apie informavimui ir viešinimui skirtos techninės paramos panaudojimą;
8. Pagal kompetenciją kartu su ministerijos Komunikacijos skyriumi vykdo informacijos apie ES struktūrinių fondų investicijas švietimui ir mokslui sklaidą ir viešinimą:
9. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia Vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;
10. Planuoja, organizuoja ir padeda organizuoti informacijos sklaidai ir viešinimui skirtus renginius;
11. Planuoja, užsako informavimui ir viešinimui reikalingų spaudinių ir viešinimo priemonių gamybą;
12. Rengia ataskaitas ar jų dalis ES struktūrinę paramą administruojančioms ir jos panaudojimo priežiūrą vykdančioms institucijoms apie informavimo ir viešinimo veiksmų įgyvendinimą;
13. Rengia ir apibendrina kitų darbuotojų pagal kompetenciją parengtą informaciją apie ES struktūrinių fondų investicijas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo sektoriuje ir teikia šią informaciją ministerijos Komunikacijos skyriui, suinteresuotoms institucijoms ir asmenims;
14. Pagal savo kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant vidaus procedūrų aprašus ir jų pakeitimus ir kitus ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančius dokumentus;
15. Dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, skelbia Departamento rengiamus teisės aktus ir (ar) jų projektus, skelbia ir atnaujina informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
16. Rengia reprezentacinių dovanų ir suvenyrų, skirtų ES struktūrinių fondų paramos viešinimui nurašymo aktus;
17. Bendradarbiauja su ES struktūrinių fondų investicijas administruojančiomis ir kitomis institucijomis informavimo ir viešinimo klausimais; dalyvauja Informavimo ir komunikacijos grupės veikloje;
18. Koordinuoja tarptautinio bendradarbiavimo projektus, vykdomus pagal Ministerijos administruojamus 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetus;
19. Rengia dokumentaciją, reikalingą Departamento darbuotojams vykstant į komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje;
20. Pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą kitiems Departamento darbuotojams, atstovauja Ministeriją;
21. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą;
22. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.