Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.            
10. Bendrauja ir organizuoja skyriaus bendradarbiavimą su ministerijai pavaldžiomis institucijomis, su Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės, Šveicarijos Konfederacijos, Šiaurės šalių ar trečiųjų šalių institucijomis skyriaus kompetencijos klausimais.
11. Bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir asociacijomis Lietuvoje ir užsienyje; dalyvauja darbo grupėse, komisijose, tarybose, rengiant teisės aktų, programų projektus; įgyvendina projektus ir programas, analizuoja ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų taikymo praktiką, prireikus inicijuoja jų pakeitimus arba naujų dokumentų rengimą.            
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.