Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS AS FUNKCIJAS:
1. Koordinuoja skyriaus darbą.
2. Rengia metinį valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms projektą, kartu su kitais ministerijos padaliniais rengia programų sąmatų projektus ir kitą medžiagą Švietimo ir mokslo ministerijos programinio biudžeto projektui sudaryti, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto.
3. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant  Švietimo ir mokslo ministerijos strateginį veiklos planą, pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos programų vykdymą, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.
4. Atsižvelgdamas į patvirtintas valstybės biudžeto bei kitų šaltinių lėšas, kartu su kitais ministerijos padaliniais rengia programų sąmatas ir teikia jas tvirtinti vadovybei, siekdamas užtikrinti racionalų ir efektyvų lėšų panaudojimą.
5. Pagal kompetenciją analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prireikus, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo, prisidėdamas prie veiksmingo finansinių išteklių panaudojimo.
6. Rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su lėšų mokslui ir studijoms planavimu, paskirstymu, naudojimu, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo apmokėjimu, projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų ir ministerijos padalinių parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų tobulinimo, kad būtų įgyvendinti suformuluoti uždaviniai.
7. Dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonių planą.
8. Vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus ekonominiais ir finansiniais mokslo ir studijų sistemos klausimais, susirašinėja su ministerijomis, mokslo ir studijų bei kitomis institucijomis finansavimo klausimais.
9. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir teikia medžiagą ministerijos vadovybei, prireikus analizuoja ir apibendrina mokslo ir studijų institucijų finansinius-ekonominius rodiklius, siekdamas optimalių ir pagrįstų sprendimų priėmimo.
10. Teikia mokslo ir studijų institucijoms metodinę paramą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekdamas užtikrinti teisingą norminių teisės aktų laikymąsi.
11. Pagal ministerijos vadovybės įpareigojimus dalyvauja darbo grupių veikloje sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus.
12. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.