Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1.    Siekdamas, kad 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos uždaviniai, priskirti administruoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – ministerija) ir finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis ir Europos regioninės plėtros lėšomis, (toliau – uždaviniai) būtų tinkamai įgyvendinami:
1.1.    vykdo 9.1.1., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. uždavinių ir pagal juos finansuojamų projektų (toliau – projektai) įgyvendinimo priežiūrą;
1.2.    pagal kompetenciją užtikrina, kad vadovaujantis Europos Komisijos reglamentų nuostatomis (N+3 ar N+2 taisyklė) ES paramos naudojimo procese nebūtų prarastos 9.1.1., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. uždavinių lėšos;
1.3.    nagrinėja projektų vykdytojų prašymus ir įgyvendinančiųjų institucijų siūlymus pakeisti projektų sutartis, skirti papildomą finansavimą, panaudoti sutaupytą finansavimą;
1.4.    pagal kompetenciją suveda duomenis į ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS);
1.5.    rengia informaciją ir ataskaitas vadovaujančiajai institucijai, ES fondų investicijų panaudojimo priežiūrą vykdančioms institucijoms, kitoms institucijoms, ministerijos vadovybei;
1.6.    bendradarbiauja su ES fondų investicijas administruojančiomis ir kitomis institucijomis projektų sutarčių pasirašymo, jų keitimo, projektų įgyvendinimo priežiūros, N+2 ar N+3 taisyklės įgyvendinimo ir kitais klausimais;
1.7.    informuoja ir konsultuoja projektų vykdytojus 9.1.1., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. uždavinių įgyvendinimo klausimais, prireikus dalyvauja nagrinėjant projektų vykdytojų skundus;
1.8.    prireikus projektų įgyvendinimo atitiktį finansavimo sąlygoms tikrina projektų įgyvendinimo vietose;
1.9.    teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims įtarus pažeidimą ir (ar) gavus informacijos apie įtariamą pažeidimą ar nusikalstamą veiką bei kitais savo funkcijose numatytais klausimais, rekomenduoja viešinti sėkmingus projektus;
1.10.    atsako į institucijų, įstaigų ar suinteresuotų asmenų paklausimus, pagal poreikį perduoda gautą informaciją ministerijos vadovams, Departamento direktoriui ir Skyriaus vedėjui.

2.    Dalyvauja rengiant vidaus procedūrų aprašus, jų keitimus ir kitus ES fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančius dokumentus;
3.    pagal kompetenciją atlieka kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus reikalingus 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9.1.1., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. uždavinių įgyvendinimui;
4.    pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą kitiems Departamento darbuotojams;
5.    užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą;
6.    pagal kompetenciją pildo Skyriaus Darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.    pagal kompetenciją vykdo 2021-2027 m. ES Sanglaudos, Regioninės plėtros ir Socialinio fondų investicijų programos Lietuvai bei Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną;
8.    pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstituciniuose susitikimuose, komisijose ir kitose darbo grupėse;
9.    atlieka Europos Sąjungos fondų investicijų koordinavimo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje darbo grupės sekretoriaus funkcijas;
10.    siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.