Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) veiklos pristatymą socialiniuose tinkluose, rengia informacines žinutes, vizualinę ir vaizdo informaciją Ministerijos puslapiams socialiniuose tinkluose,  numato naujas Ministerijos komunikacijos socialiniuose tinkluose galimybes;
2. Administruoja Ministerijos interneto puslapius, rūpinasi jų priežiūra ir, esant poreikiui, jų plėtra;
3. Vykdo socialinių tinklų stebėseną;
4. Rengia ir teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei apie švietimo, mokslo ir sporto aktualijas;
5. Bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais rengia Ministerijos viešinimo projektus, renginius;
6. Rengia pranešimus spaudai, atsakymus į žurnalistų klausimus;
7. Pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus;
8. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.