Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Koordinuoja ministerijos veiklos viešinimą, viešųjų renginių organizavimą, rengia spaudos konferencijas.
11. Rengia ir įgyvendina komunikacijos strategijas, kontroliuoja jų eigą ir analizuoja rezultatus.
12. Padeda ministerijos vadovybei ir darbuotojams pateikti informaciją žiniasklaidai ir visuomenei, atstovauja ministerijai žiniasklaidos priemonėse.
13. Bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, apskričių ir savivaldybių administracijų padaliniais bei kitomis institucijomis informuojant visuomenę valstybės švietimo politikos klausimais, palaiko ryšius su visuomenės informavimo institucijomis.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.