Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą filologijos/komunikacijos/ žurnalistikos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų žurnalistinio/viešųjų ryšių/švietimo projektų valdymo darbo patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir kitais teisės aktais, susijusiais su ministerijos vykdomomis funkcijomis, teisėmis ar pareigomis;

4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

5. išmanyti pagrindinius visuomenės informavimo, organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;

6. turėti labai gerus tekstų rengimo lietuvių kalba įgūdžius;

7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. informuoja žiniasklaidą ir visuomenę apie Ministerijos renginius, sprendimus, rengiamų dokumentų projektus;                              

2. inicijuoja, rengia ir koordinuoja Ministerijos informacines kampanijas, viešinimo akcijas, viešus renginius;

3. padeda Ministerijos darbuotojams operatyviai ir kokybiškai  pateikti informaciją žiniasklaidai ir visuomenei; 

4. bendradarbiaudamas su Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentu, kitomis ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis institucijomis administruoja Ministerijai skirtą ES struktūrinių fondų techninę paramą informavimui ir viešinimui, atlieka informacijos apie ES struktūrinę paramą švietimui ir mokslui sklaidos organizavimo darbus:

4.1. planuoja techninės paramos lėšų informavimui ir viešinimui panaudojimą; 

4.2. pagal kompetenciją skelbia informaciją Ministerijos interneto    svetainėje ir tarpinstitucinėje interneto svetainėje www.esparama.lt;

4.3. pateikia Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentui gaunamus ir rengiamus dokumentus, susijusius su ES paramos viešinimu ir reikalingus patirtoms techninės paramos išlaidoms pagrįsti ir įrodyti;

4.4. dalyvauja rengiant ataskaitas ar jų dalis apie informavimui ir viešinimui skirtos techninės paramos panaudojimą; 

5. dalyvauja ministro patvirtintose komisijose ir darbo grupėse, atstovauja Ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti suformuoti uždaviniai;

6. bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, savivaldybių administracijų padaliniais ir kitomis institucijomis informuojant visuomenę valstybės švietimo klausimais;

7. pagal savo kompetenciją organizuoja Ministerijai reikalingų viešųjų ryšių paslaugų, taip pat viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinę paramą srityje, viešuosius pirkimus, rengia sutartis su paslaugų teikėjais ir koordinuoja jų vykdymą;

8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.