Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.
2. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
5. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.            
9. Bendradarbiauja su švietimo institucijomis bei kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje sprendimų įgyvendinimo klausimais pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų, tarybų veikloje rengiant teisės aktų, programų projektus.
10. Analizuoja informaciją apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimą Lietuvoje ir užsienio šalyse taikomas gerąsias praktikas, ir teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl tolimesnių veiksmų.
11. Dalyvauja kuriant ir koordinuojant švietimo socialinės politikos priemonių ir projektų įgyvendinimą.
12. Analizuoja informaciją apie koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas ir teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl tolimesnių veiksmų.      13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.