Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. ruošia ir teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veiklą studijų, mokslo, profesinio mokymo, mokymosi visą gyvenimą srityse;
2. inicijuoja ir rengia su mokslu, studijomis, profesiniu mokymu ir mokymusi visą gyvenimą susijusias informacines kampanijas;                        
3. kartu su atsakingais padaliniais  tvarko ministerijos interneto svetainės skyrius studijų, mokslo, profesinio mokymo, mokymosi visą gyvenimą temomis, pagal kompetenciją – „Naujienų“ skyrių;
4. administruoja ministerijos interneto puslapį anglų kalba;
5. pagal poreikį rengia ministerijos informacinius leidinius;
6. dalyvauja ministerijos tarpinstitucinėse komisijose ir darbo grupėse, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.