Pareigų aprašymas Spausdinti

Pareigybės funkcijos

1. siekdamas, užtikrinti Ministerijos Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos tęstinumą bei, kad 2014 - 2020 m.  ES fondų investicijų veiksmų programos 9.1.2. uždavinys „Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą“, 9.4.1. uždavinys „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą“ ir 9.4.2. uždavinys „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ (toliau – Veiksmų programos uždaviniai) būtų tinkamai planuojami, atlieka šias funkcijas:

1.1.       dalyvauja rengiant ir keičiant 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, Ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimo planą;

1.2.       dalyvauja rengiant ir keičiant projektų atrankos kriterijus;

1.3.       sudaro kvietimų/pasiūlymų teikti paraiškas planus;

1.4.       rengia Projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus;

1.5.       teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, sudaro valstybės projektų sąrašus;

1.6.       patvirtinus valstybės projektų sąrašą, jo duomenis suveda į Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014) ir per SFMIS2014 apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją arba jeigu SFMIS2014 funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, pateikia valstybės projektų sąrašą ir (arba) kitus dokumentus įgyvendinančiajai institucijai raštu;

1.7.       atlieka Ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių valdymo komiteto sekretoriaus funkcijas;

1.8.       tikrina įgyvendinančiosios institucijos pateiktas paraiškų vertinimo ataskaitas;

1.9.       rengia įsakymus dėl finansavimo skyrimo;

1.10.   rengia ir dalyvauja rengiant vidaus procedūrų aprašus, jų pakeitimus ir kitus ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančius dokumentus;

1.11.   pagal kompetenciją atlieka kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus reikalingus Veiksmų programos uždavinių planavimui.

2. užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.

3. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą kitiems Departamento darbuotojams, atstovauja Ministeriją.

4. vykdydamas pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitais Ministerijos struktūriniais padaliniais, ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis institucijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais bei kitomis institucijomis savo funkcijose numatytais klausimais.

5. siekdamas viešumo ir skaidrumo, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims savo funkcijose numatytais klausimais.

6. siekdamas Ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.