Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.            
5. Organizuoja ministerijos bendrųjų tarpinių ir galutinių darbų ataskaitų rengimą.
6. Koordinuoja ministerijos koordinuojamų valstybės pažangos, nacionalinio saugumo, Europos Komisijos strategijų, Nacionalinio pažangos plano ir plėtros programų įgyvendinimo ataskaitų rengimą ir teikia išvadas.
7. Koordinuoja Nacionalinės reformų darbotvarkės pagal ministerijos kompetenciją atnaujinimą, rengia pažangos ataskaitas, taip pat prireikus prisideda prie Lietuvos stabilumo programos atnaujinimo.
8. Kuruojamais klausimais bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais, pavaldžiomis institucijomis ir kitomis šalies švietimo institucijomis bei savo kompetencijos ribose teikia informaciją ir konsultuoja.            
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.