Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių suaugusiųjų švietimą, tobulinimo ir įgyvendinimo, teikia metodinę, informacinę  pagalbą suaugusiųjų švietimo srityje;
2. koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas susijusias su asmenų įsitraukimo į mokymosi veiklas skatinimu;
3. koordinuoja profesinio orientavimo sistemos plėtojimo veiklas;
4. inicijuoja ir koordinuoja su mokymusi visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimu susijusių šalies ir tarptautinių projektų įgyvendinimą, vykdo veiklas, susijusias su tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimu mokymosi visą gyvenimą srityje;
5. koordinuoja nacionalinių švietimo pagalbos centrų veiklos programų įgyvendinimą neformaliojo švietimo ir suaugusiųjų švietimo srityje, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
6. dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių, ES struktūrinių fondų projektų veiklose;
7. koordinuoja kvalifikacijų sandaros ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą;
8. dalyvauja Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupėse, komisijose, projektuose, renginiuose atstovaujant šalį ir siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;
9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus
tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.