Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Pagal ministerijos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką.
2. Renka, kaupia ir teikia ministerijai jai reikalingą informaciją apie Europos Sąjungą, jos institucijas ir jų vykdomą veiklą.
3. Atstovaudamas Lietuvos Respublikos pozicijoms ir interesams dalyvauja posėdžiuose Europos Sąjungos institucijose ar tarptautinėse organizacijose Briuselyje, rengia ir pateikia posėdžių ataskaitas.
4. Padeda organizuoti ministerijos pareigūnų vizitus į Europos Sąjungos institucijas ir Europos Sąjungos institucijų pareigūnų vizitus į Lietuvos Respubliką.
5. Teikia Lietuvos nuolatinės Atstovybės Europos Sąjungoje vadovui konsultacijas ir reikalingą informaciją pareigybės kompetencijos klausimais.
6. Informuoja ministeriją apie Europos Sąjungos institucijų iniciatyvas, pasiūlymus bei nuostatas jos kompetencijai priskirtais klausimais.
7. Pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos sritį atstovauja ministerijai ir atlieka kitus darbus, susijusius su atstovavimu Lietuvai Europos Sąjungos institucijose.
8. Vykdo kitas ministerijos kompetencijai ir atsakomybei tenkančias su naryste Europos Sąjungoje susijusias veiklas.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Funkcijos patvirtintos 1997.12.12 „„Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo““ Nr.: 1407.