Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
2. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių suaugusiųjų švietimą, tobulinimo ir įgyvendinimo, teikia metodinę, informacinę  pagalbą suaugusiųjų švietimo srityje;
3.  Koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas susijusias su asmenų įsitraukimo į mokymosi veiklas skatinimu;
4. Inicijuoja ir koordinuoja su mokymusi visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimu susijusių šalies ir tarptautinių projektų įgyvendinimą, vykdo veiklas, susijusias su tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimu mokymosi visą gyvenimą srityje;
5.  Koordinuoja nacionalinių švietimo pagalbos centrų veiklos programų įgyvendinimą suaugusiųjų švietimo srityje, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
6.  Dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų veiklose;
7. Dalyvauja neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistemos plėtojime;
8.  Dalyvauja Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupėse, komisijose, projektuose, renginiuose atstovaujant šalį ir siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;
9.  Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus
tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.