Pareigų aprašymas Spausdinti

Funkcijos

             1. Plėtoja bendradarbiavimą su kitais departamento padaliniais kartu įgyvendinant departamentui  skirtus uždavinius.
             2. Apibendrina ir sistemina departamento  valstybės tarnautojų sukauptą informaciją apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo srities teisės aktų Ukrainos karo pabėgėlių klausimais įgyvendinimą Lietuvos savivaldybių teritorijose įsteigtose mokyklose.
             3. Kartu su departamento valstybės tarnautojais analizuoja mokyklose atliekamų veiklos priemonių Ukrainos vaikams, mokiniams  praktikas, teikia siūlymus dėl praktikų sklaidos.
             4. Dalyvauja vykdant Ukrainos karo pabėgėlių ugdymo ir/ar mokymo vertinimą.
             5. Prisideda atliekant Ukrainos karo pabėgėlių švietimo stebėsenai reikalingus darbus.
             6. Teikia siūlymus departamento direktoriui, departamento  valstybės tarnautojams dėl norminių teisės aktų ar jų projektų tobulinimo mokyklose.   

            7. Konsultuoja departamento valstybės tarnautojus dėl švietimo būklės Ukrainoje, teikiant informaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovams apie švietimo būklę Ukrainoje.
             8. Pagal kompetenciją padeda ministerijos valstybės tarnautojams tiriant, nagrinėjant prašymus, pareiškimus, siūlymus, teikia rekomendacijas suinteresuotoms šalims švietimo kokybės Ukrainos karo pabėgėliams klausimais.
             9. Dalyvauja ministro įsakymu ir ministerijos kanclerio potvarkiu sudarytose darbo grupėse, teisės aktų nustatyta tvarka sudarytose tarpžinybinėse darbo grupėse ir komisijose.
             10. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.