Pareigų aprašymas Spausdinti

1.  Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
2.  Analizuoja ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių mokyklų veiklą, tobulinimo ir įgyvendinimo;
3.   Teikia metodinę, informacinę  pagalbą kuruojamoms mokykloms kurių steigėja yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
4.   Koordinuoja programas, susijusias su ugdymo kokybės gerinimu kuruojamose mokyklose;
5.   Dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių, veiklose;
6.   Analizuoja Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų dokumentus, projektus, jų nuostatas taiko pavestų funkcijų vykdyme kuruojant ministerijos kaip steigėjo mokyklas;
7.  Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.