Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą ir kitus strateginio valdymo sistemos dokumentus, susijusius su profesinio mokymo finansavimu;
2. koordinuoja valstybės biudžeto projekto rengimą profesinio mokymo srityje, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia biudžeto projektui sudaryti pagal Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą būtinus dokumentus, skaičiavimus ir lėšų paskirstymus pagal ministerijos programas, jų priemones ir profesinio mokymo įstaigas;
3. atsižvelgdamas į patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia profesinio mokymo įstaigų programų sąmatas ir teikia jas tvirtinti vadovybei;
4. atsižvelgdamas į ministerijai teisės aktų suteiktus įgaliojimus, rengia ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymus pagal profesinio mokymo įstaigas;
5. analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų profesinio mokymo finansavimo srityje naudojimą, prireikus teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų perskirstymo, tikslina programų sąmatas;
6. stebi ir analizuoja ŠVIS duomenis, susijusius su švietimu ir jo finansavimu; 
7. pagal kompetenciją dirba su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS): suveda ir tikslina joje su profesiniu mokymo finansavimu iš valstybės piniginių išteklių (išskyrus Europos Sąjungos, bendrojo finansavimo ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) susijusių ministerijos programų sąmatų projektus, patvirtintas sąmatas, prireikus – kitą informaciją;
8. vertina ir teikia pasiūlymus ministerijos administracijos padaliniams dėl jų vykdomų profesinio mokymo srities priemonių finansavimo ir jų rengiamų lėšų skyrimo dokumentų;
9. sudaro suvestines biudžeto vykdymo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie profesinio mokymo išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą, dalyvauja rengiant kitas ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, prireikus rengia kitas lėšų naudojimo ataskaitas;
10. pagal poreikį skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais analizuoja, apibendrina ir teikia informaciją ministerijos vadovybei, kitiems padaliniams ir kitoms institucijoms;
11. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių lėšų profesiniam mokymui planavimą, skyrimą ir panaudojimą, projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų ir ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų tobulinimo, vertina jų nuostatų poveikį valstybės finansams;
12. konsultuoja profesinio mokymo srities lėšų planavimo ir finansavimo klausimais;
13. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl švietimo įstaigų skolinimosi limitų nustatymo Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme; 
14. analizuoja valstybinių profesinio mokymo įstaigų skolinimosi poreikius ir teikia pasiūlymus 
15. kontroliuoja profesinio mokymo įstaigų skolinimosi limitų panaudojimą;
16. pagal kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus arba dalyvauja nagrinėjant ir rengiant atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus ar skundus;
17. pagal kompetenciją ministerijos vadovybės pavedimu skyrius savarankiškai arba kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atstovauja ministerijai ir jos interesams Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose, organizacijose, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
18. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis;
19. pagal kompetenciją dalyvauja švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu sudarytose komisijose, darbo grupėse;
20. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos administracijos struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų projektus, teikia išvadas dėl jų, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą; 
21. pagal kompetenciją dalyvauja inicijuojant ir vystant nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamų projektų rengimą;
22. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis skyriaus veiklos srityse, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.