Pareigų aprašymas Spausdinti

Funkcijos

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Organizuoja 2021–2027 metų Europos Sąjungos Sanglaudos, Regioninės plėtros ir Socialinio fondų investicijų programa Lietuvai ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną.
11. Organizuoja 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir atsiskaitymą Europos Sąjungos  investicijas administruojančioms ir prižiūrinčioms institucijoms, vadovaujantis  Europos Sąjungos  fondų investicijų administravimą reglamentuojančiais teisės aktais.
12. Pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą įstaigai skirtos Europos Sąjungos fondų investicijų techninės paramos panaudojimą.
13. Inicijuoja siūlymų teikimą dėl kovos su korupcija ir / ar sukčiavimu priemonių taikymo, pagal kompetenciją įdiegia ir taiko priemones Europos Sąjungos  fondų ir kitų tarptautinių investicijų administravimo srityje.
14. Pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių investicijų įgyvendinimo politiką, teikia įstaigos vadovams siūlymus dėl įstaigai pavaldžių Europos Sąjungos fondų ir kitas tarptautines investicijas administruojančių įgyvendinančiųjų institucijų darbo organizavimo ir veiklos tobulinimo, kad būtų užtikrinta jų darbo kokybė.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.