Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:   

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
6. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.            
8. Dalyvauja rengiant valstybės biudžeto projektą ir ministerijos strateginio veiklos plano projektą, atlieka reikalingus skaičiavimus, rengia ataskaitas.
9. Dalyvauja rengiant metinį valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms projektą, planuoja ir paskirsto asignavimus studijų krepšeliams finansuoti.
10. Rengia ir tikslina ministerijai pavaldžių įstaigų programų sąmatas, dirba su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), joje atlieka reikalingus veiksmus.
11. Dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonių planą, rengiant pažangos priemones.
12. Apibendrina mokslo ir studijų institucijų asignavimų poreikius, vertina jų strateginių veiklos planų finansinę dalį.
13. Dirba su Teisės aktų informacine sistema (TAIS), talpina šioje sistemoje skyriaus parengtus teisės aktų projektus.            
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.