Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
5. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
7. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
9. Dalyvauja rengiant metinį valstybės biudžeto projektą ir strateginio veiklos plano projektą, atlieka reikalingus skaičiavimus, rengia biudžetines ataskaitas.
10. Dalyvauja rengiant metinį valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms projektą.
11. Planuoja studijų krepšelio lėšas, vėliau jas paskirstyto pagal priėmimo rezultatus.
12. Rengia ir tikslina pavaldžių įstaigų programų sąmatas.
13. Dirba su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), atlieka kontrolinės sąmatos tikslinimus šioje sistemoje. 
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.