Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Siekdamas užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą, dalyvauja planuojant ir skirstant valstybės biudžeto lėšas mokslo ir studijų reikmėms.
2. Pagal kompetenciją teikia paramą finansiniais ir planavimo klausimais mokslo ir studijų institucijoms bei ministerijos padaliniams, vykdantiems centralizuotas priemones, siekdamas išvengti pažeidimų planuojant ir naudojant lėšas.
3. Analizuoja ir vertina prie mokslo ir studijų institucijų strateginių veiklos planų teikiamas programų sąmatas ir jų projektus.
4. Teikia informaciją ministerijoms, mokslo ir studijų bei kitoms institucijoms ekonominiais ir finansiniais mokslo ir studijų sistemos klausimais.
5. Analizuoja, sistemina ir apibendrina mokslo ir studijų sistemos finansinius – ekonominius duomenis ir rengia išvadas.
6. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.