Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.
3. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.
4. Registruoti ir registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis.
5. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
6. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas.
7. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.
9. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas.
10. Vykdo mokėjimo procedūras.
11. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.
12. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
14. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
15. Darbas VBAMS sistemoje.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.