Pareigų aprašymas Spausdinti

  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Koordinuoja Lietuvos atstovavimo Europos Sąjungos institucijose, veikiančiose švietimo srityje, klausimus, priskirtus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai.
11. Koordinuoja dalyvavimą tarptautinių organizacijų ar institucijų, veikiančių švietimo ir mokslo srityse, veikloje ir/ar programose (Europos Sąjungos švietimo programose, Europos Tarybos, EBPO, UNESCO ir kt. švietimo veikloje).
12. Inicijuoja ir koordinuoja tarpvalstybinių ir tarptautinių tarpžinybinių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai priskirtų bendradarbiavimo sutarčių bei programų rengimą ir įgyvendinimą.
13. Pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ar užsienio institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis dvišalio ir daugiašalio tarptautinio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo Europos Sąjungoje klausimais. 
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2021 METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti tarptautinio bendradarbiavimo projektų ir iniciatyvų dermę su nustatytais švietimo ir sporto politikos prioritetais.
2. Užtikrinti, kad laiku būtų atlikti reikalingi nacionaliniai veiksmai, kad galėtų pradėti veikti naujojo etapo ES programa Erasmus+.
3. Užtikrinti naujai inicijuojamų ir jau rengiamų tarptautinių susitarimų ŠMM kompetencijos srityje savalaikį ir efektyvų suderinimą su suinteresuotomis Lietuvos valstybės institucijomis ir partneriais užsienyje.
4. Periodiškai informuoti vadovus/kolegas apie ES ir kitus tarptautinio bendradarbiavimo formatus ir prioritetus.
5. Pagal suformuluotą poreikį surinkti ir pateikti tikslinę informaciją apie užsienio šalių gerąsias praktikas ir tarptautinių organizacijų instrumentus aktualiais LRV programos priemonių įgyvendinimo ir kitais ŠMSM veiklos prioritetų klausimais.