Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
3. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
7. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
9. Organizuoja užsienio delegacijų ir atstovų, atvykstančių į Lietuvos Respubliką ministerijos vadovų kvietimu, priėmimą arba prireikus koordinuoja tokių užsienio delegacijų ar atstovų priėmimo organizavimą.
10. Organizuoja ir įgyvendina daugiašalį Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimą švietimo srityje, kaupia ir teikia informaciją apie tai Ministerijos vadovams, struktūros padaliniams ir kitoms valstybės institucijoms.
11. Dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis (EBPO, Europos Taryba, UNESCO, Šiaurės Ministrų Taryba ir kt.) švietimo srities klausimais.
12. Ministerijos vadovų ar skyriaus vedėjo pavedimu, siekdamas užtikrinti Ministerijai pavestų funkcijų vykdymą, vykdo su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje susijusias švietimo srities veiklas.
13. Pagal šiai pareigybei priskirtą tematiką rengia medžiagą Ministerijos vadovų užsienio vizitams ir susitikimams su užsienio partneriais, derina ją su Ministerijos struktūrinių padalinių atstovais.
14. Dalyvauja su struktūrinio padalinio veikla susijusiuose pasitarimuose, susitikimuose, darbo grupių ir komitetų veikloje.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.