Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Inicijuoja ir koordinuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai priskirtų tarptautinių daugiašalio bendradarbiavimo sutarčių ir programų rengimą ir įgyvendinimą.
11. Teisės aktų nustatyta tvarka pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos tematiką atstovauja Lietuvos Respublikos interesams tarptautinėse organizacijose, ES institucijose ar daugiašaliuose forumuose.
12. Koordinuoja dalyvavimą tarptautinių organizacijų ar institucijų, kurių narė yra Lietuva arba su kuriomis Lietuva glaudžiai bendradarbiauja švietimo, mokslo ir studijų srityse, veikloje (Europos Komisija, Europos Taryba, Šiaurės Ministrų Taryba, UNESCO, EBPO ir t.t.).
13. Koordinuoja su Lietuvos naryste ES susijusius klausimus, priskirtus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai.
14. Dalyvauja palaikant ryšius ir susirašinėja su atitinkamomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis tarptautinio daugiašalio bendradarbiavimo ir narystės ES pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetenciją klausimais.
15. Dalyvauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių komisijų ir darbo grupių veikloje.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.