Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
3. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
6. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais. 
9. Organizuoja užsienio delegacijų ir atstovų, atvykstančių į Lietuvos Respubliką ministerijos vadovų kvietimu, priėmimą, rengia susijusius dokumentus, arba prireikus koordinuoja tokių užsienio delegacijų ar atstovų priėmimo organizavimą.
10. Teikia informaciją ministerijos tinklapiui pagal pareigybei priskirtą veiklos sritį.
11. Padeda užtikrinti svarbių ministerijos dokumentų vertimus į (iš) užsienio kalbas (-ų), koordinuoja vertimų užsakymus ir savalaikį atsiskaitymą už atliktas paslaugas.
12. Pagal šiai pareigybei priskirtą tematiką rengia medžiagą ministerijos vadovų užsienio vizitams ir susitikimams su užsienio partneriais, derina ją su ministerijos struktūrinių padalinių atstovais.
13. Dalyvauja su struktūrinio padalinio veikla susijusiuose pasitarimuose, susitikimuose, darbo grupių ir komisijų veikloje.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.