Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
3. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
7. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
9. Organizuoja užsienio delegacijų ir atstovų, atvykstančių į Lietuvos Respubliką ministerijos vadovų kvietimu, priėmimą arba prireikus koordinuoja tokių užsienio delegacijų ar atstovų priėmimo organizavimą.
10. Koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant bendradarbiavimą su Europos Sąjungos Rytų Partnerystės šalimis švietimo srityje.
11. Pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos tematiką koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos teisės aktų projektams švietimo klausimais rengimą, derinimą ir pristatymą Europos Sąjungos institucijose.
12. Koordinuoja Europos Sąjungos švietimo srities teisės aktų įgyvendinimo planų rengimą ir vykdymą.
13. Kaupia ir teikia informaciją Lietuvos atstovavimo ES institucijose švietimo srities klausimais ministerijos vadovybei, administracijai, LR užsienio reikalų ministerijai, LR Vyriausybės kanceliarijai ir kitoms valstybės institucijoms.
14. Dalyvauja su struktūrinio padalinio veikla susijusiuose pasitarimuose, susitikimuose ir darbo grupių veikloje.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.