Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
3. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
7. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
9. Teikia informaciją apie Lietuvos aukštojo mokslo sistemą užsienio valstybių institucijoms bei organizacijoms.
10. Vykdo Europos ir Azijos susitikimo (ASEM) švietimo srities koordinatoriaus funkcijas.
11. Pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos tematiką rengia medžiagą dvišaliams ministerijos vadovų vizitams ir susitikimams su užsienio partneriais, derina ją su ministerijos administracinių padalinių atstovais.
12. Organizuoja bei dalyvauja organizuojant oficialių užsienio delegacijų, atvykstančių ministerijos vadovų kvietimu, priėmimą Lietuvos Respublikoje, arba prireikus koordinuoja tokių užsienio delegacijų ar atstovų priėmimo organizavimą.
13. Pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos tematiką rengia ir teikia informaciją ministerijos tinklapiui.
14. Renka, kaupia, apibendrina bei teikia informaciją apie tarptautinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, tarptautinių sutarčių ir susitarimų aukštojo mokslo srityse įgyvendinimą, vykdomus akademinius mainus, apie studijų ir mokslinių stažuočių užsienio bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijose galimybes bei finansavimą.
15. Dalyvauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje.  
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.