Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Ministerijos vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja rengiant bei įgyvendinant daugiašalius tarpvalstybinius ir tarpžinybinius susitarimus bei programas Švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijai priskirtoje srityje.
2. Tvarko skyriaus nuostatuose ir ministerijos reglamente nustatyta tvarka į užsienio komandiruotes vykstančių ministerijos vadovų ir darbuotojų komandiruotės formalumus.
3. Pagal kompetenciją susirašinėja tarptautinio daugiašalio bendradarbiavimo klausimais ir palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio institucijomis bei su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio šalyse ir užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvai.
4. Dalyvauja organizuojant ir vykdant užsienio delegacijų, atvykstančių ministerijos vadovybės kvietimu, priėmimo darbus.
5. Tvarko skyriaus dokumentų archyvą.
6. Pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, susitikimuose ir darbo grupių veikloje.
7. Vykdo kitus ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, atitinkančius tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje poreikius.