Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 
10. Rūpinasi Vilniaus regiono mokymu lietuvių kalba ir valstybinės kalbos mokymusi; vykdo lietuvių kalbos ir valstybine kalba poreikių tenkinimo Vilniaus regiono savivaldybėse analizę; teikia informaciją ir siūlymus ministrui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Vilniaus regiono visuomeninėmis organizacijomis;.
11. Organizuoja skyriaus koordinuojamų mokyklų ( Eitminiškių, Lavoriškių, Juodšilių „Šilo“, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio, Turgelių „Aistuvos“, Riešės gimnazijų; Buivydiškių, Butrimonių, Kalesninkų Mykolo Rudzio, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinių mokyklų; Mickūnų vaikų lopšelio-darželio ir Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“)  veiklos koordinavimą, vykdo jų stebėseną.
12. . pagal skyriaus kompetenciją organizuoja juridinių ir fizinių asmenų prašymų, pasiūlymų nagrinėjimą ir organizuoja atsakymų rengimą; vadovauja skundų tyrimo veiklai.
13. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, tarybose, organizuoja projektų ir programų rengimą ir įgyvendinimą.
14. Vykdo Eitminiškių, Lavoriškių, Juodšilių „Šilo“, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio, Turgelių „Aistuvos“, Riešės gimnazijų; Buivydiškių, Butrimonių, Kalesninkų Mykolo Rudzio, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinių mokyklų   mokinių mokymosi pasiekimų analizę.
15. Organizuoja Eitminiškių, Lavoriškių, Juodšilių „Šilo“, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio, Turgelių „Aistuvos“, Riešės gimnazijų; Buivydiškių, Butrimonių, Kalesninkų Mykolo Rudzio, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinių mokyklų vadovų, mokytojų ir šių mokyklų bendruomenės konsultavimą ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo, švietimo pagalbos ir demokratinio valdymo klausimais.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.