Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
5. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
6. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
7. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
10. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir rengia atsakymų projektus; dalyvauja skundų tyrimo veikloje.
11. Dalyvauja skyriaus koordinuojamų mokyklų (Eitminiškių, Lavoriškių, Juodšilių „Šilo“, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio, Turgelių „Aistuvos“, Riešės gimnazijų; Buivydiškių, Butrimonių, Kalesninkų Mykolo Rudzio, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinių mokyklų; Mickūnų vaikų lopšelio-darželio ir Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“) veiklos stebėsenoje.
12. Dalyvauja  skyriaus koordinuojamų mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestavimo komisijų darbe.
13. Konsultuoja skyriaus koordinuojamų mokyklų vadovus, mokytojus, šių mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo, švietimo pagalbos klausimais.
14. stebi, kaupia, analizuoja informaciją apie skyriaus koordinuojamų mokyklų mokinių pasiekimus, teikia rekomendacijas mokyklų vadovams, mokytojams dėl mokinių pasiekimų gerinimo;.
15. Koordinuoja skyriaus koordinuojamų mokyklų neformalųjį vaikų švietimą,  organizuoja mokinių dalyvavimą šalies kultūros, sporto, sveikatingumo renginiuose, olimpiadose, konkursuose, projektuose ir programose.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.