Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.Perkelia vadovų rezoliucijas į Vadovybės informacinę sistemą (VIS) ir nukreipia vykdytojams.
2. Registruoja ministerijos vadovybės pavedimus, perkelia juos į VIS, vykdo kontrolę.
3. Registruoja autorines, autorines kūrinio užsakymo, paslaugų, mokslinio tyrimo darbų atlikimo, rangos, pasaugos ir kitas sutartis bei susitarimus, ir perdavimo-priėmimo aktus, perkelia juos į VIS.
4. Registruoja Europos Sąjungos paramos sutartis, jų pakeitimus bei papildymus, perkelia jas į VIS ir perduoda Europos Sąjungos paramos koordinavimo skyriui.
5. Registruoja ir perkelia į VIS siunčiamą korespondenciją, atlieka dokumentų susiejimą sistemoje, pažymi apie dokumento įvykdymą.
6. Vizuoja ir registruoja siunčiamus dokumentus „Valstybės žinių“ redakcijai ir viešina šiuos dokumentus Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje.
7. Formuoja gaunamų bei vidaus dokumentų bylas, organizuoja jų paruošimą ir atidavimą į archyvą.
8. Teikia siūlymus dėl dokumentacijos plano sudarymo.
9. Kaupia, saugo ir teikia informaciją apie gaunamus, siunčiamus bei vidaus dokumentus, ir užtikrina su šiais dokumentais susijusią pavedimų kontrolę.
10. Nustatyta tvarka tvirtina ministerijoje parengtų dokumentų nuorašus.
11. Tikrina siunčiamų ir vidaus dokumentų parengimą ir įforminimą.
12. Konsultuoja ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojus dėl darbo su VIS.
13. Teikia pasiūlymus ir konsultacijas dėl Vadovybės informacinės sistemos tobulinimo.
14. Supažindina naujai priimtus darbuotojus su dokumentų darbo tvarka.
15. Sekretorių atostogų ir ligos metu atlieka joms priskirtas funkcijas.
16. Vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.